به کنکور سـرا خوش آمدید
دانلود اپلیکیشن قبولی !
ghabuli

بزرگترین اپلیکیشن بانک تست کنکور در تمامی رشته ها و تمامی مقاطع, بیش از ۱۰۰هزار تست کنکور در تمامی دروس زیست و ریاضی و فیزیک . باقبولی تست بزن یاد بگیر آزمون بده !‌۱۰۰درصد قبولی

ادامه مطلب
جهش 347 داشته باش !
maktabestan

بذارین در ابتدا ریشه اسم پکیج جهش ۳۴۷ رو واستون تعریف کنم: ۳ دور – در ۴ماه بیش از ۷۰% مطالب کنکور رو بخونین و جهشی رویایی داشته باشین!


ادامه مطلب

دانلود رایگان سوالات و پاسخ ارشد ۹۴ تمامی رشته ها

توضیحات :

دانلود رایگان سوالات و پاسخ ارشد ۹۴ تمامی رشته ها

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ ارشد ۹۴ همه رشته ها

arshad94

 

رمز فایل فشرده : www.konkur.in

دفترچه سوالات پاسخ کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
زبان فرانسه 
پاسخ کلیدی ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۶ – اماد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۵ – محیطزیست دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۳ – فرش
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۱۰-سم شناسی
پاسخ کلیدی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
پاسخ کلیدی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
پاسخ کلیدی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
پاسخ کلیدی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
پاسخ کلیدی زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – عصر پنجشنبه
پاسخ کلیدی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
پاسخ کلیدی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

منبع : سایت کنکور

به این پست امتیاز دهید.

دیدگاه های شما